About Us Upcoming Events

5th Edition of SVUM 2018 International B2B Meet & Exhibition

Posted on: May 09, 2018 | Back | Print


5th Edition of SVUM 2018 International B2B Meet & Exhibition

 

5th Edition of SVUM 2018 International B2B Meet & Exhibition is being organized at Rajkot Gujarat India from 1st to 3rd July 2018.

 

This show will serve as first biggest initiative for the development of all stakeholders, who will come under one roof to explore possibilities of international business opportunities which includes government, industry, investor, consumer and International buyers.

 

Participation from 30 to 50 different countries is expected for the B2B meet.

 

There will also be brain storming sessions for delegates & country representatives about starting new manufacturing facilities in your country, generate employment & reduce the import.

 

SVUM offers Facilities to International delegates likeComplimentary accommodation & Food from 30th June 2018 (Check in after 12 noon) to 4th July 2018 (Check out before 12 noon) on double sharing. Airport pick up & drop, transport facility from the hotel to Venue. B2B meetings with 200+ reputed Manufacturers & 100+ factory visits.

 

Focused Sectors of the show are Agriculture, Renewable Energy, Engineering, Mining, Textile & Readymade Garments, Healthcare Sector, Building Materials, Jewellery and Life Style, Food Processing, Education, Information Technology, Service Sector, Travels & Tourism, House Hold Items & Builders & Developers.

 

The Event is supported by Industry, Agriculture, Science & Technology and Tourism departments of Govt. of Gujarat, NSIC Govt. of India, leading chambers & other organisations.

 

Registration is required for the participation; however there is no registration fee. Form is available on request to president.svum@gmail.com.  Website: http://www.svumshow.com

 

 

 

5-ші Халықаралық B2B «SVUM 2018 Кездесу мен Көрмесі»


2018 жылдың 1- 3 шілде арасында Үндістандағы Гуджарат штаттының Раджокта қ. 5-ші Халықаралық B2B «SVUM 2018 Кездесу мен Көрмесі»өтеді.


Бұл шара барлық мүдделі тараптардың үшін, соның ішінде үкімет, индустрия өкілдері, инвесторлар, тұтынушылар мен халықаралық сатып алушылардың бір жерде жиналып, халықаралық бизнес мүмкіндіктерін зерттеу және дамуы бойынша ең ірі бастамасы болады.

В2В-ға 30-дан 50-ге дейін әр түрлі елдердің өкілдері қатысады деп күтілуде.


Сондай-ақ, делегаттар мен елдердің өкілдері үшін өз елінде жаңа өндірістік қуаттарды құру, жұмыс орындарын құру және импортты қысқарту үшін «ми шабуыл» сессиялары ұйымдастырылады.

SVúM 2018 жылдың 30 маусым (12 сағат кейін тіркеу) және 4 шілде (кету 12 сағат бұрын) аралығында халықаралық делегаттар үшін бірлескен
орналастыру кезде тұру және тамақтану, әуежайдан кездесу және трансфер, қонақ үйден іс-шаралар өтетін орындарға дейін көлік қолдауы, 200+ танымал өндірушілермен және 100-ден астам зауытпен B2B кездесулері сияқты қызметтерді ұсынады.


Ауыл шаруашылығы, жаңартылатын энергетика, машина жасау, тау-кен өнеркәсібі, тоқыма және дайын киім, денсаулық сақтау секторы, құрылыс материалдары, зергерлік бұйымдар, өмір салты, азық-түлік, білім беру, ақпараттық технологиялар, қызметтер, саяхат және туризм,үй және құрылысшылар өнімдері көрменің бағдарланған секторлар болып табылады .


Іс-шара Гуджарат Үкіметінің өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ғылым және технологиялар және туризм департаменті, Үндістанның NSIC Үкіметі, сауда палаталарының және басқа да ұйымдардың қолдауымен ұйымдастырылды.


Қатысу үшін тіркеу қажет; алайда, тіркеу жарнасы жоқ. Нысаны сұрату бойынша 
president.svum@gmail.com поштаға хабарласыныз. Веб-сайт:  http://www.svumshow.com/

 

 

 

5-я Международная B2B «Встреча и Выставка SVUM 2018» 


С 1 по 3 июля 2018 года в городе Раджкота штата Гуджарат в Индии пройдет 5-я Международная B2B «Встреча и Выставка SVUM 2018» 


Это мероприятие станет первой самой большой инициативой для развития всех заинтересованных сторон, в числе которых правительство, представители промышленности, инвесторы, потребители и международные покупатели, которые соберутся в одном месте для изучения международных деловых возможностей. 


В B2B ожидается участие представителей от 30 до 50 различных стран.


Также будут организованы сессии «мозгового штурма» для делегатов и представителей стран о создании новых производственных мощностей в вашей стране, создании рабочих мест и сокращении импорта.


SVUM предлагает такие услуги для международных делегатов, как размещение и питание в период от 30 июня 2018 года (регистрация после 12 часов дня) до 4 июля 2018 года (выезд до 12 часов дня) при совместном размещении, встреча и трансфер из аэропорта, транспортное сопровождение от отеля до места проведения, B2B-встречи с 200+ известными производителями и более 100 заводов.


Ориентированные сектора выставки - это сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, машиностроение, горная промышленность, текстильная и готовая одежда, сектор здравоохранения, строительные материалы, ювелирные изделия и стиль жизни, пищевая промышленность, образование, информационные технологии, сектор услуг, путешествия и туризм, товары для дома и строителей.


Мероприятие организовано при поддержке отдела промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий и туризма правительства Гуджарата, правительство NSIC Индии, ведущих торговых палат и других организаций.


Для участия требуется регистрация; однако регистрационный сбор отсутствует. Форма предоставляется по запросу на почту:
president.svum@gmail.com. Веб-сайт: http://www.svumshow.com/

 

*****