Inauguration of the Mahatma Gandhi Centre at Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

Posted on : 16-02-2018 | Back | Print

Inauguration of the Mahatma Gandhi Centre at Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

Ambassador Shri Prabhat Kumar and Mr. Galimkair Mutanov, Rector, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty jointly inaugurated the Mahatma Gandhi Centre at the Department of Indology of the Faculty of Oriental Studies of the University on 30th January, 2018 and addressed the gathering. Mr. Ruslan Bultrikov, Head, Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs in Almaty also spoke on the occasion. A two-minute silence was observed to commemorate the death anniversary of Mahatma Gandhi. The Mahatma Gandhi Centre was established with the technical assistance of the Embassy. The Ambassador and the Rector also released the first Hindi–Kazakh and Kazakh-Hindi Dictionary published by the Department of Indology of the University with the support of the Embassy. Ms. Akmaral Kainazarova, Director, Centre of Indian Classical Dances, Almaty performed the Indian classical dance “Bharatanatyam”.

 

Алматыдағы Әл-Фараби  атындағы  Қазақ ұлттық университетіндегі Махатма Ганди орталығының салтанатты ашылуы.  

2018 жылдың 30 қаңтарында елші Прабхат Кумар мырза және Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мутанов мырза Шығыстану факультетінің Үндітану бөлімініңде Махатма Ганди атындағы орталығын салтанатты түрде ашып, сондай-ақ сөз сөйледі. Алматы қаласындағы Сыртқы істер министрлігі өкілдігінің басшысы Руслан Бультриков мырза осы мәселе бойынша сөз сөйледі. Екі минуттық тыныштық Махатма Гандидың қайтыс болуы жылдығына орай өткізілді. Махатма Ганди атындағы орталық елшіліктің техникалық қолдауымен ашылған. Елші және ректор елшіліктің қолдауымен университеттің үндітану бөліміменжарияланған алғашқы хинди-қазақша және қазақша-хинди сөздігін ұсынды. Алматы қаласындағы Үнді классикалық би орталығының директоры Ақмарал Қайназарова ханым «Бхаратанатиам» үнді классикалық биін орындады.

Торжественное открытие Центра Махатмы Ганди в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, Алматы

30 января 2018 года г-н посол Прабхат Кумар и г-н Галимкаир Мутанов, ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби в г. Алматы, торжественно открыли Центр имени Махатмы Ганди на отделении индологии факультета востоковедения, а также выступили с речью. Г-н Руслан Бультриков, руководитель представительства МИДа в Алматы, также выступил с речью по этому случаю. Двухминутное молчание было посвящено годовщине смерти Махатмы Ганди. Центр имени Махатмы Ганди был создан при технической поддержке посольства. Посол и ректор также презентовали первый хинди-казахский и казахско-хинди словарь, изданный отделением индологии Университета при поддержке посольства. Г-жа Акмарал Кайназарова, директор Центра индийских классических танцев в Алматы, исполнила индийский классический танец «Бхаратанатиам».


Go to Top | Back | Print